Home
Nieuws
Rapporten
Politiek
Insp!red
Het kan ook anders!
Contact
Sitemap

Oranjetunnel? Nee!

Hou ons Westland leefbaar!

 

Breaking news!!
18-12: Extra geld voor de Blankenburgtunnel.
29-10: Het nieuwe kabinet kiest voor de Blankenburgtunnel.
31-8: Brief minister over integrale verkeersanalyse Zuidvleugel.
31-5: voorlopig geen beslissing over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding;
Blankenburgtunnel helaas voorlopig van de baan!
25-4: kamer beslist na mei-reces over dossier Blankenburgtunnel.
16-4: 2e kamercomm. spreekt op 19 april a.s. nog een keer over de NWO.
5-4: 2e kamer stemt in met Blankenburgtunnel: geen Oranjetunnel!!
19-3: nieuwe datum commissievergadering: 5 april
12-3: commissievergadering uitgesteld!
9-3: minister blijft bij haar voorkeursbesluit: Blankenburgtunnel.
8-2: overleg met kamercommissie nu op 13 maart
25-1: de minister geeft antwoord op de vragen.
11-1: 2e Kamer stelt 84 vragen aan de minister over de NWO.

Zie ook onder Nieuws.

==========================================

Willen we deze 4-baans autoweg dwars door het Westland??

Nee toch ............    

Bovenstaand plaatje is de visie
van de Rijksbouwmeester op het rijkswegennet in de zuidelijke Randstad.
De dramatische gevolgen van de aanleg van de Oranjetunnel kunt u
zien op Youtube.

Daarom:
 
- geen Oranjetunnel onder de Nieuwe Waterweg!
 
- geen Rotterdams verkeer vanaf de Maasvlakte door het Westland!
 

- niet 50.000 personen- én 10.000 vrachtauto's extra per dag door het Westland!
   
- geen 4-baans autoweg van de Oranjesluis naar de A4 via de A54!

- geen aantasting van het Natura2000-gebied het Staelduinsche Bos

- geen aantasting van het natuurgebied Zwethzone
  
Wilt u, samen met 100.000 andere inwoners, prettig blijven wonen, werken en  recreëren in ons Westland? Zeg dan NEE! tegen de Oranjetunnel.

Momenteel wordt er op hoog niveau gesproken over een tweede oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg. De minister zal begin december 2011 een voorkeursbesluit nemen! In deze discussie gaat het om de Blankenburgtunnel (tussen Maassluis en Vlaardingen) of de Oranjetunnel (bij de Oranjesluis). De gemeente Westland heeft zich in haar Greenport-visie uitgesproken voor de Oranjetunnel. Het huidige college smeekt bijna om deze tunnel, hoewel men zich in het huidige collegewerkprogramma op de vlakte houdt! De gemeenteraad van Westland is echter een andere mening toegedaan en vindt de Verlengde Blankenburgtunnel beter en efficiënter. Een motie van deze strekking haalde het in de raadsvergadering van 30 augustus 2011 echter niet.
 
Wat is eigenlijk het nut van een Oranjetunnel voor Westland en de Westlanders? Enig nut en noodzaak valt er voor het Westland niet te ontdekken. Het college roept iets over een glasgebied op de eilanden en een betere ontsluiting hiervan, maar deze plannen zijn onlangs afgeblazen. Het enige dat telt is een tweede ontsluitingsweg vanaf de Maasvlakte, iets wat al decennia lang gewenst wordt door Rotterdam! En waar het Westland nu aan opgeofferd wordt!

Want: 
- de Oranjetunnel brengt nóg meer verkeer naar het Westland, terwijl we nu al niet weten hoe we alle auto's en vrachtauto
's in beweging kunnen houden.
- de weg wordt een mega-transportader met alle bijkomende problemen van dien: drukte, files, fijnstof en geluidsoverlast.
- de ontsluiting van de lokale wegen wordt er door bemoeilijkt, dit geeft extra verkeersdruk geeft op de bestaande wegen.
- er vindt verdringing plaats van glastuinbouw door andere activiteiten, iets waar de gemeente Westland zegt mordicus tegen te zijn.


Daarom:   Oranjetunnel? NEE!!

Welzijn gaat tenslotte boven Welvaart!

Reacties naar: info@oranjetunnel-nee.nl

 

to Top of Page